22 Giugno 2024
Съобщения за пресата

Представяне на резултатите от Well-Be изследването по време на международна научна конференция

На 25.11.2021 г. експерти на НШМ участваха във Втората международна научна конференция ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ на тема: Светът през призмата на пандемията COVID 19, организирана от ПУ „Паисий Хилендарски“.
В конференцията взеха участие видни представители на академичната общност от 12 висши училища от България, както и учени от Русия, Турция и Испания.
НШМ представи следните два доклада:


  • Конструиране на методика за изследване на стреса и благополучието на юноши в пандемична, Реджина Господинова и Юлияна Добрева


Резюме : Представена е процедурата по конструиране на методика за изследване на стреса и неговите ефекти върху усещането на българските юноши за субективно благополучие, мотивацията за учене и развитие и идентифициране на потребностите от обучение и подкрепа в пандемичната и постпандемична ситуация, както и резултатите от статистическите анализи за определяне на факторната структура и психометричните качества на инструмента. Той се състои от три форми за попълване - от ученици, родители и учители – като в изследването са включени съответно три извадки от 261 ученици на възраст 14-19 г., 162 родители и 61 учители на деца на същата възраст.

  • Влияние на пандемичната ситуация върху актуалното психично състояние на юношите, д-р Бисерка Зарбова, д-р Розалина Генева


Резюме: Този доклад представя резултатите от проучване на влиянието на пандемичната ситуация върху психо-емоционалния статус, стратегиите и ресурсите за справяне със стреса на учениците от горна образователна степен (14-19 г.) в България. Проучването е проведено сред ученици, родители и учители от цялата страна. Използвани са количествени и качествени методи на изследване. В пресечната точка на получените резултати се установяват актуални проблемни зони, свързани с уязвимите групи юноши, източниците на стрес в ежедневието им и използваните от тях копинг стратегии, алтернативните ресурси за поддържане на субективното им благополучие в условията на пандемията.
Докладите предстои да бъдат публикувани в сборника с материали от конференцията.
На 26.11.2021 г. д-р Бисерка Зарбова и Юлияна Добрева от НШМ участваха в Секцията „Психични измерения на пандемията“ на кръгла маса, организирана от ПУ „Паисий Хилендарски“, на тема:
Мерки за преодоляване последствията от кризата, предизвикана от пандемията COVID-19 .
Те представиха данните от изследването върху отраженията на пандемията върху младежите на възраст 14-19 г. и участваха в дискусията относно техните потребности от социално- психологична и педагогическа подкрепа за минимизиране на негативните последици и с оглед на тяхната готовност за активно гражданство в пандемичната и следпандемичната обстановка.
И двете събития са свързани с реализиране на дейностите по финансиран от фонд „Научни изследвания“ към МОН проект № КП-06-ДК2/7/2021 „Икономически измерения на пандемията COVID-19: въздействието на психологически, правни и социално-политически фактори и подходи за преодоляване на техните отрицателни ефекти“.
Излъчване по БНР: https://bnr.bg/…/101562953/pu-sabira-ucheni-ot-5-darjavi
Facebook: https://www.facebook.com/LSRLabSocResearches/videos/2342614092543617
Докладите от конференцията могат да бъдат изтеглени от тук:

Realizzazione siti web www.sitoper.it
close
Изберете езика
Изглежда езикът на вашия браузър е различен от този на уебсайта
Знаме на българия
bandiera dell´Italia
ing flag
pabellón de España
cookie